Terugkoppeling bijeenkomst 26 februari

1 maart 2019 - Algemeen

Op dinsdag 26 februari vond opnieuw een bijeenkomst van het Platform Financiële Zelfredzaamheid
plaats; waarbij in totaal 22 deelnemers aanwezig waren. Aangezien sommige deelnemers elkaar nog
niet eerder ontmoet hadden, of elkaar al lang niet meer gesproken hadden, begon de bijeenkomst met
twee korte speeddate rondes. Vervolgens gaven deelnemers een korte update over de ontwikkelingen
rondom pilots en projecten die momenteel opgestart en/of uitgevoerd worden (zie einde verslag). Bekijk ook de presentaties die zijn gegeven: CMO_Financiële Zelfredzaamheid Nazorg_JetvdMeer en NVB Pilot vroegsignalering.

Na de pauze presenteerde Jet van der Meer, van CMO STAMM, haar onderzoek over nazorg van de
schuldhulpverlening. Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening dienen gemeenten nazorg op
te nemen in hun armoede- en schuldenbeleid, maar zijn ze vrij om hun eigen invulling hieraan te geven.
Dit maakt de nazorg lastig, omdat schriftelijk weinig bekend is over effectieve interventies van nazorg
én omdat landelijk en regionaal geen concrete methodieken/activiteiten rondom nazorg bekend zijn.
Daarnaast is onbekend hoeveel mensen met financiële problemen na een schuldentraject terugvallen,
omdat het niet goed geregistreerd wordt en omdat een deel van de hulpvragers zich niet opnieuw
melden. Gelukkig erkennen betrokken partijen wel steeds meer dat de oplossing voor hulpvragers niet
zozeer ligt bij het aflossen van schuld, maar vooral bij het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.
Door financieel gedrag te veranderen kan terugval mogelijk voorkomen worden.

Zoals in veel gemeenten, gebeurt er nog niet veel op het gebied van nazorg in de gemeente
Hoogeveen. Daarom ging de groep in drie groepen uiteen om na te denken over hoe nazorg in
Hoogeveen beter te verlenen. Een aantal belangrijke conclusies waren:

 • De hulpvrager dient al aan het begin van een schuldtraject ondersteund/begeleid te worden
  door een professional of vrijwilliger (niet pas na afloop van een traject).
 • Nazorg moet meer gezien worden als een vorm van preventie. Nazorg ís een vorm van tertiaire
  preventie (voorkomen dat een hulpvrager na een traject opnieuw in de financiële problemen
  raakt), maar daar ligt vooralsnog niet de nadruk op.
 • De definitie van nazorg zou breder getrokken moeten worden. Hulp moet niet alleen ingezet
  worden op het financiële domein, maar ook op de andere levensdomeinen (gezondheid, thuissituatie,
  sociale en fysieke omgeving, etc.).

Het expertteam gaat komende bijeenkomst met deze conclusies en de opgeschreven aanbevelingen
aan de slag om ze verder uit te werken. Ter info: dit team bestaat uit afvaardiging gemeente, GKB,
SWW en Geldloket/vrijwilligers) Zij vertalen de uitkomsten van de klantreis schuldhulp naar concrete
verbeteringen.

7 mei vindt de volgende bijeenkomst van Platform Financiële Zelfredzaamheid plaats; daarin zal onder
andere verteld worden welke stappen in het expertteam gezet zijn.
In het onderstaande een korte update van pilots en ontwikkelingen die worden uitgevoerd.

Voorzieningenwijzer
De voorzieningenwijzer wordt momenteel lokaal geborgd in de gemeente. Consulenten worden
opgeleid om keukentafelgesprekken op de juiste manier te kunnen voeren. De voorzieningenwijzer is
voor de huurders en de gemeente beschikbaar, maar ook het Loket Geldzaken, Schuldhulpmaatje,
Humanitas kunnen deze voorzieningenwijzer gebruiken of doen dat al. Aandachtspunt: hulpvragers
die al lange tijd van een bijstandsuitkering leven op een andere manier benaderd moeten worden dan
hulpvragers die nieuw in beeld komen.

Microkrediet
Een pilot met microkrediet is succesvol afgerond. Per 1 december 2018 is het verstrekken van
microkredieten van SWW naar Loket Geldzaken overgegaan. De aanpak wordt komend jaar verder
doorontwikkeld. Microkredieten zijn kleine leningen die aan cliënten kunnen worden toegekend met
een acute financiële nood. De lening is bedoeld als een snelle financiële impuls om ervoor te zorgen
dat problemen niet groter worden. Voorwaarde is dat de cliënt begeleiding heeft. Er kan maximaal
€750 worden geleend en het bedrag dient in een termijn van twee jaar afgelost te worden.

Voorkomen huisuitzetting
Als een inwoner twee maanden huurachterstand heeft, gaan een maatschappelijk werken en een
consulent van Domesta in gesprek. Soms is de oplossing snel gevonden, maar soms is sprake van Multiproblematiek.
In dat geval wordt hulpverlening geboden. Hoewel het aantal huisuitzettingen niet is
gedaald, is het aantal griffierechten wel flink gedaald. Deze aanpak vindt ook landelijk navolging. Zie:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond

 

Vervolg op de klantreis, expertteam
Aan de hand van 6 processtappen is het team aan de slag gegaan. Eerste denkrichtingen:nz

 • Inzetten op een betere samenwerking van formele en informele stroom. Bijvoorbeeld door de
  inzet van het systeem ISamenleving dat nu al wordt gebruikt door de gemeente. De formele
  lijn en informele lijn hebben beide voor- en nadelen. De valkuil is om de processtappen
  helemaal strak te trekken en super objectief te maken. De andere kant is dat we ook niet alles
  op vertrouwen, een goed gesprek en lekker snel kunnen doen.
 • Meer acties ‘erop af’ meer in samenhang met elkaar en monitoren (met geldfit/vlekkenplan)
 • Afschalen van hulpverlening (met gebruik van Mesis en samenwerking professional tussen
  vrijwilliger)
  Let op 1: de rol en vooral op de normen en waarden van de vrijwilligersverenigingen. Samenwerking
  moet wel goed voelen en passen bij de vrijwilligers. In zijn algemeenheid moeten we oppassen met
  welke woorden/termen we gebruiken.
  Let op 2: pas op voor te snelle conclusies. Zet ook in op vervolg onderzoek en vervolg klantreizen

 

Mobility Mentoring
Uitgangspunt van Mobility Mentoring is het wetenschappelijke inzicht dat chronische (financiële)
stress invloed heeft op het gedrag/de capaciteiten van mensen. Deze mensen zijn onder andere
minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen en oplossingen te bedenken. Wij kunnen daar
in onze hulp- en dienstverlening rekening mee houden!
De problematiek van een hulpvrager vindt vaak in verschillende levensdomeinen tegelijkertijd plaats
en wordt doorgegeven van generatie op generatie. Hulpvragers met financiële problemen hebben
langdurig een verhoogd stressniveau en dat heeft effect op de denkcapaciteit en op de emoties van
hen. Als gevolg van verminderde denkcapaciteit maken de hulpvragers in onze ogen vaak ‘domme en
onlogische’ keuzes, echter daar kunnen zij niets aan doen. Het is niet dat hulpvragers geen goede
keuzes willen maken, maar ze kunnen dat gewoon niet (ze leven in het hier en nu, vooruitdenken is
lastig). In april 2019 wordt een pilot gestart van één jaar waarbij vijftien medewerkers van
welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de gemeente aan de slag gaan met de “Acht pijlers van De
Brug”. Uitgangspunt: de hulpvrager zien als een gelijkwaardig persoon en hem/haar zelf dingen te laten
regelen binnen de acht pijlers. Met diverse Doel-Actie-Plannen gaat de hulpvrager zelf aan de slag in plaats van dat hij/zij steeds naast de organisaties komt te staan die het vóór hem/haar regelen. De
pilot wordt uitgevoerd met zestig hulpvragers.

Jong Hoogeveen
Jong Hoogeveen beoogt een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot achttien vorm te
geven. De basis daarvoor is het verbinden van de verschillende leefwerelden van
kinderen: thuis, school en buurt. Dit doen we samen met onderwijs en andere organisaties, maar
vooral ook samen met kinderen, jongeren en hun ouders. Van hen vragen we steeds op verschillende
manieren aan te geven wat er nodig is om kinderen en jongeren succesvol te laten opgroeien in
Hoogeveen. Vijf thema’s staan centraal:

 • Financiën en armoede
 • Ouders, onderwijs en zorg
 • Naschoolse activiteiten
 • Onderwijs en arbeid
 • Veiligheid

Bijvoorbeeld jongeren die elkaar helpen, gebeurt op het Alfa College. De ervaring leert dat contact met
een ervaringsdeskundige waardevol is, want hoe dichter je bij iemand staat, hoe beter het is. Iemand
die ervaringsdeskundige is weet immers het beste hoe het is om met financiële problemen te kampen.
Opmerking: de deelnemers zijn heel benieuwd naar de ontwikkelingen van Jong Hoogeveen. Het
voorstel is om tijdens de volgende platformbijeenkomst meer tijd aan het project te besteden.

Week van het Geld
27 maart vindt een Geldmarktplaats. De organisaties zijn hiervoor al wel gevraagd, maar de invulling
van het programma is nog in ontwikkeling. Meer informatie: T.Bisschop@swwh.nl

Pilot NVB/Geldfit
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) start in vijf steden, waaronder Hoogeveen, met een pilot
rond de vroegsignalering van financiële problemen. In de pilot werken vooral de vier grote banken
samen met vier partijen op het gebied van armoedebestrijding: Moedige Dialoog, FiKks, Geldfit en
Schuldenlab. Zie de bijlage met een korte toelichting,